แบบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคเหนือ

แบบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคเหนือ
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทบุคคล อัตราค่าลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว
- คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.อว. 5,500 บาท / เข้าร่วมกิจกรรม 3-4 วัน2,500 บาท / เข้าร่วมกิจกรรม 1-2 วัน สป.อว.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / โรงเรียน อาจารย์ ครู เจ้าหน้ที่โครงการ วมว. 5,500 บาท / เข้าร่วมกิจกรรม 3-4 วัน2,500 บาท / เข้าร่วมกิจกรรม 1-2 วัน ต้นสังกัด
นักเรียน 5,000 บาท ต้นสังกัด

2. การชำระเงิน กำหนดการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 4 ธันวาคม 2565
ธนาคาร :  กรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ชื่อบัญชี :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งบประมาณเบิกแทน)
เลขที่บัญชี : 5490177950

3. การส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน  โปรดส่งสำเนาเอกสารการชำระเงิน พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ e-mail: sciuscmu@gmail.com

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินติดต่อได้ที่ 
 ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-941913  โทรสาร : 053-941914
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
ผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช. โทรศัพท์ : 087-5038292