Special Talk

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 72 คน
Special Talk

รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายคณะ  โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565

14.30-15.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจจากอะตอมสู่ดวงดาว โดย ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

9.30 - 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "Data Logging & IoT" ในระบบอัตโนมัติ  โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

13.30 -15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Design Thinking” โดย รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

15.00 - 16.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการ "การคิดเชิงออกแบบ" โดย รศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

10.30 – 12.15 น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีขา